( obowiązujący regulamin wszystkich grup pielgrzymkowych )

 

 

 

 1. Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę od 1711 roku wychodzi
z kościoła Ojców Paulinów p.w. Ducha Świętego.
 Jest organizowana przez zarząd warszawskiego Klasztoru Paulinów.

2. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość.
Jest aktem o charakterze wyłącznie religijno-pokutnym. Zasadniczo są to "rekolekcje w drodze".
Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów,
zdyscyplinowanie i przestrzeganie porządku.

3. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać
- pod sankcją usunięcia - aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

4. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
- we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, (uczestniczy w kosztach pielgrzymki)*
- otrzymał znaczek wraz z programem trasy pielgrzymki, zapoznał się z regulaminem
 i zobowiązuje się przestrzegać go na pielgrzymim szlaku,
 - będzie stosował się do zarządzeń Kierownictwa pielgrzymki, służb porządkowych i medycznych
oraz pielgrzymkowego patrolu policji -
(WPP jest pilotowana i chroniona na całej trasie przemarszu przez funkcjonariuszy Stołecznej Komendy Policji ),
- swoją postawą wykaże zaangażowanie w religijno pokutny charakter pielgrzymowania,
- uważnie słucha głoszonych konferencji i swoim głosem chwali Chrystusa Pana i Maryję,
włączając się w modlitwy i pieśni; jest zdyscyplinowany i z pogodną cierpliwością
znosi niewygody na trasie i w czasie noclegów,
- przystąpi do sakramentu spowiedzi (najlepiej przed wyruszeniem na trasę Pielgrzymki).

5. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii.
Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych,
zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne),
włączając się w różne służby.
Zmierzając do swojej ukochanej Matki, tradycyjnie zwracamy się do siebie "Siostro" i "Bracie,"
uwidaczniając w ten sposób rodzinny charakter Pielgrzymki.

6. Osoby nieletnie:
- do lat 15 - mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie opiekuna - osoby dorosłej,
 idącej w tej samej grupie,
- w wieku 16-18 lat - na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie,
pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

7. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali.
Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami.
Pielgrzymowanie przed krzyżem lub poza grupą jest surowo zabronione, wyłącza ze wspólnoty pielgrzymów.

8. Pielgrzymi zobowiązani są do noszenia znaczka/legitymacji pielgrzyma
-nikt kto nie jest legalnym pielgrzymem nie ma prawa przebywać w grupach WPP.
- Przewodnik grupy upoważniony jest do sprawdzania znaczków/legitymacji Pątnikom swojej grupy;
 natomiast w całej WPP codziennie uprawnione do kontroli znaczków/legitymacji jest Kierownictwo Pielgrzymki.

 9. Ze względu na religijno - pokutny charakter pielgrzymki, pątników obowiązuje:
- odpowiedni strój (nie zdejmujemy koszul, nie maszerujemy w stroju plażowym
lub w spodenkach gimnastycznych, nie używamy stroju
naruszającego religijno-pokutny charakter Pielgrzymki),
- zakaz palenia tytoniu,
- zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków pod groźbą natychmiastowego usunięcia.
- Używanie telefonów komórkowych dopuszczalne jest tylko na postojach.

10. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:
- przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych,
- zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody),
- wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

11. Wszystkie Służby są odpowiednio oznakowane.
- biorące udział w WPP w poszczególnych grupach - podlegają Przewodnikowi grupy
- czuwające nad całością pielgrzymki - podlegają bezpośrednio Kierownikowi WPP

12. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, a odpadki zostawiamy tylko w miejscach wyznaczonych.
 (nie wrzucamy śmieci do przewoźnych toalet).
Ze względu na bezpieczeństwo sekcji ekologicznej - do worków na śmieci nie wrzucamy ostrych przedmiotów
stwarzających groźbę skaleczenia:( rozbite szkło, igły itp.).

13. WPP nie mogą towarzyszyć żadne samochody osobowe pątników i ich rodzin.
 Ze względu jednak na szczególne okoliczności dopuszcza się możliwość uzyskania zgody i zapisania samochodu
w rejestrze kolumny samochodów pielgrzymkowych oraz otrzymanie identyfikatora.
Mając na uwadze dobro gospodarzy, którzy nas przyjmują - obowiązuje zakaz wjazdu samochodów osób
odwiedzających do miejscowości noclegowych.

14. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne.
W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody.
 Zabiegi higieniczne (mycie, ubikacja) dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez serwisy oraz przez gospodarzy.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.

 15. Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze docieranie na noclegi jest zabronione.
W przypadku konieczności przejazdu samochodem, każdego Pątnika obowiązuje zawsze
przepustka wypisana przez przewodnika grupy lub lekarza.

16. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy Kierownictwa WPP,
 nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

17. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje:
- upomnienie z wpisem do legitymacji,
- natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników
oraz proboszcza parafii pochodzenia Pątnika,

18. W wypadku poważnego naruszenia Regulaminu Pielgrzymki - Kierownictwo Pielgrzymki, Porządkowi Główni,
 bądź Patrol Policji Pielgrzymkowej maja prawo sprawiającego problemy pątnika, odwieźć na jego koszt do Warszawy.

 

 

 

 

Wskazania ogólne

 

1. Każdy pielgrzym powinien zaopatrzyć się w podstawowe środki opatrunkowe, bandaże, krem,
zasypkę, lekarstwa pierwszej potrzeby oraz te, które aktualnie zażywa z powodu jakiejś dolegliwości.
Opieka lekarska na trasie zapewniona jest w wymiarze koniecznym.

 2. Zabieramy ze sobą dokumenty, różaniec modlitewnik oraz pieniądze na zakup żywności.
 Nie zabieramy cennych rzeczy. Zaleca się zabrać suchy prowiant (konserwy).

 3. Śmieci składamy w przeznaczone do tego miejsca.
Na trasie służą do tego plastykowe worki, a na noclegach – kuchnia wystawia kosze lub worki.

 4. Na trasie obowiązuje pielgrzymów zakaz kąpieli w rzekach i innych zbiornikach wodnych (nie wolno nikogo wrzucać do wody!!!!!!!!!!)

5. W czasie pielgrzymki nie kupujemy i nie spożywamy produktów łatwo psujących się.

 6. Nie palimy ognisk i nie używamy otwartego ognia w sąsiedztwie zabudowań, w stodołach i obejściach gospodarczych.

 7. Na trasie pielgrzymki uważamy, aby nie deptać pól, zboża, trawy.

 

 

 

 


 Bagaż pielgrzyma stanowią :

a) 1 torba lub plecak albo walizka
b) mały plecak podręczny
c) śpiwór + karimata (materac)
d) namiot

Łączna waga całego bagażu nie może przekraczać 35 kg.
 Zabieramy ze sobą przynajmniej dwie pary rozchodzonego obuwia, kilka par wełnianych skarpet,
bieliznę bawełnianą (nie obcisłą i nie elastyczną), ciepły sweter,
 płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy.
Obowiązkowo latarkę elektryczną.